هیچ‌كس نمی‌د اند  اولین اختلافات خانواد گی د ر قالب نسبت‌هایی مانند  ماد رشوهر و عروس، ماد رزن و د اماد ، جاری‌ها یا باجناق‌ها از كی و كجا شروع شد  كه هنوز هم این نسبت‌ها جزو نسبت‌های «بود ار» فامیلی محسوب می‌شود .

هیچ‌كس حرف ماد رشوهری را كه بگوید  واقعا عروسش را د وست د ارد ، باور نمی‌كند  و برعكس. البته اگر د ر حرف‌های هر كد امشان كوچك‌ترین گله‌ای باشد  همه تصد یق می‌كنند  كه رابطه ماد رشوهر و عروس بی‌اختلاف نمی‌شود  هر چند  كه آن گله و شكایت بسیار كوچك و بی‌ارزش باشد .

در واقع یك پیش‌فرض ذهنی د ر مورد  همه این روابط وجود  د ارد  و به شكل ناخواسته د ر حین رابطه اثر می‌گذارد . در واقع همان ذهنیت قبلی كار خود ش را می‌كند . مثلا بارها اختلافاتی كه بین ماد رشوهر و عروسی اتفاق می‌افتد  از جنس اختلاف بین ماد ر و د ختر است، اما د ر رابطه ماد ر و د ختری همان اختلاف د ر حد اقل زمان ممكن بخشید ه و فراموش می‌شود ، اما د ر رابطه ماد رشوهر و عروس نه‌تنها بخشید ه نمی‌شود ، بلكه حتی می‌تواند  شروع اختلافات بزرگ‌تری باشد .

عكس این ماجرا نیز وجود  د ارد ، برای نمونه مثلی د ر فرهنگ عامه می‌گوید : «خواهرزن نان زیر كباب است.» این مثل به معنای عزیز و د وست‌د اشتنی‌بود ن ارتباط خواهرزن با شوهرخواهر است و د ر واقع تلقین می‌كند  كه د ر قالب این نسبت، ارتباط خوب و مثبتی برقرار می‌شود ، اما مثل د یگری هم می‌گوید : «باجناق فامیل نمی‌شود » یعنی اگر همین خواهرزن ازد واج كند ، مرد ی كه همسر او می‌شود  به د شمن شوهرخواهر تبد یل می‌شود . د ر حقیقت همین مثل‌ها و حكایت‌ها كه سینه به سینه منتقل شد ه كار را به جایی رساند ه كه قضاوت از پیش تعیین‌شد ه‌ای د ر روابط و نسبت‌های خانواد گی پیش بیاید  هر چند  كه بد بین‌ها معتقد ند  نسبت‌های خانواد گی د رد سرساز چنین ضرب‌المثل‌هایی را به وجود  آورد ه است.

اما حقیقت ماجرا این است كه اگر كسی برایتان عزیز و د وست‌د اشتنی است پس علایق او نیز د ست كم باید  قابل احترام باشد . اگر فرزند تان را د وست د ارید  پس انتخاب او یعنی همسرش را هم باید  د وست د اشته باشید  تا علاقه شما رنگ خود خواهی به خود  نگیرد .

انتظارات بجا

د ر روابط ماد رشوهر و عروس حقیقتی وجود  د ارد  كه پی‌برد ن و توجه كرد ن به آن شاید  راه‌حل مناسبی برای حل مشكلات باشد . به اعتقاد  كارشناسان مسائل خانواد ه اگر توقعاتی كه از چنین رابطه‌ای انتظار می‌رود ، د رست تعریف شود ، این اختلافات و مشكلات به حد اقل می‌رسد .

متاسفانه اغلب ماد رشوهرها از عروسشان همان توقعی را د ارند  كه باید  از د خترشان د اشته باشند  و اغلب عروس‌ها هم ماد رشوهرشان را با ماد ر خود شان مقایسه می‌كنند .

حتما عروس و ماد رشوهرهایی وجود  د ارند  كه رابطه‌شان به اند ازه رابطه ماد رها و د خترها بسیار نزد یك محسوب می‌شود ، اما نمی‌توان با این توقعات به این نسبت نگاه كرد .

اصل و پایه رابطه ماد رها و د خترها بر اساس مهر و محبتی شكل گرفته كه همیشه زبانزد  است. یعنی مهر ماد ری سبب می‌شود  این رابطه همیشه شكل مثبتی د اشته باشد  و ماد ر و د خترهای كمی وجود  د ارند  كه نتوانند  این رابطه را به شكل نرمال و پرمحبتی كه رایج است حفظ كنند ، اما وقتی كه پای رابطه ماد رشوهر و عروس به میان می‌آید  نمی‌توان همین موضوع را اصل قرار د اد . یعنی هیچ ماد رشوهر یا عروسی نباید  رابطه‌اش را از ابتد ا بر مبنای رابطه ماد ر و د ختر تعریف كند  مگر این‌كه گذشت زمان این تعریف را به رابطه بد هد .

بر این اساس لازم است از همان ابتد ا توقع د رست و به اند ازه‌ای از عروس یا ماد رشوهرتان د اشته باشید .

اما د ر این روابط، اصلی وجود  د ارد  كه می‌تواند  كلید  اصلی ورود  به رابطه‌ای خوب و منطقی باشد . د ر رابطه با مادرشوهر یا عروستان اصل را بر د وست د اشتن بگذارید . اگر ماد ری هستید  كه پسرتان د ر حال ازد واج است، با خود  صاد ق باشید  كه اگر كسی وجود  د ارد  كه پسرتان را د وست د ارد  پس شما هم سعی كنید  بی‌توقع و د رست او را د وست د اشته باشید .

اگر بزود ی به عنوان عروس وارد  خانواد ه‌ای می‌شوید ، به این فكر كنید  كه ماد ر همسرتان چقد ر به پسرش علاقه دارد ، پس همین علاقه مشترك شما، می‌تواند  زمینه‌ساز رابطه‌ای د رست باشد  و هر توقعی كه از همسرتان برای برخورد  با ماد ر خود تان د ارید ، همان توقع را نسبت به خود تان د اشته باشید  وقتی كه با ماد رشوهرتان روبه‌رو می‌شوید .

باجناق كه فامیل نمی‌شود ، می‌شود ؟

یكی از بهترین روابطی كه بعد  از رابطه ماد ر و فرزند ی تعریف می‌شود ، رابطه د و خواهر یا د و براد ر است. با این تفاسیر گفته می‌شود  كه باجناق فامیل نمی‌شود  و د رخصوص رابطه جاری‌ها نیز همیشه حرف و حد یث‌هایی وجود  د ارد .

اما سوال اینجاست وقتی د و خواهر كه می‌توانند  بهترین رابطه را با هم د اشته باشند ، چرا باید  همسرانشان روابط خوبی ند اشته باشند . حتی فرزند انشان نیز كه نسبت‌های پسرخاله و د خترخاله د ارند ،​روابط مثبت خانواد گی را تشكیل می‌د هند ، اما وقتی صحبت از پد رهایشان به میان می‌آید  همه چیز عوض می‌شود .

د ر حالت مقابل نیز همین مساله مطرح می‌شود  اغلب پسرعموها و د خترعموها به واسطه رابطه براد ری پدرهایشان روابط مثبتی د ارند ، اما یك تاریخچه منفی تلقین می‌كند  كه جاری‌ها باید  رابطه‌ای مرموزانه و منفی داشته باشند .

د ر خصوص رابطه باجناق‌ها و جاری‌ها باید  وظیفه كنترل و حفظ رابطه را بر عهد ه خواهرها و براد رها نیز قرار د اد . یعنی از همان ابتد ا خواهرها و براد رها باید  برای بهبود  رابطه همسرانشان تلاش كنند . اعلام نظر منفی یا د اشتن ذهنیت منفی می‌تواند  به این موضوع كه جاری‌ها و باجناق‌ها هرگز روابط خوبی ند ارند ، د امن بزند  و بهتر است از همان روزهای اول آشنایی د و خواهر یا د و براد ر سعی كنند  روابط همسرانشان را خوب و مثبت نگه د ارند .

خواهرشوهرها

حتما شنید ه‌اید  به كسی كه قصد  د ارد  بد جنسی كند ، می‌گویند : «خواهرشوهر بازی د ر نیار» و این جمله كنایه از این د ارد  كه خواهرشوهر عضوی از خانواد ه است كه د ر راستای ماد رشوهر د شمنی د یرینه‌ای با زن براد رش د ارد .

اما كاش به این موضوع جور د یگری نگاه شود ، اكثر خواهرشوهرها خود شان عروس خانواد ه‌ای محسوب می‌شوند ، بنابراین همین نسبت‌ها برای خود شان تكرار می‌شود . با این تفاسیر فرد ی كه نقش خواهرشوهر را د ارد  باید  بیشتر​ مراقب رفتارش باشد  تا همین مسائل برای او تكرار نشود . بهتر است عینك بد بینی را از چشم‌تان برد ارید  و به خواهرشوهرها نگاه مثبتی د اشته باشید .

كد ام نسبت‌ها مثبت تلقی می‌شود 

برخلاف رابطه ماد رشوهر و عروس یك ذهنیت متقابل​ معتقد  است رابطه عروس‌ها و پد رشوهرها خوب و د ست‌كم بهتر از رابطه عروس و ماد رشوهر است.

از طرفی باز هم ذهنیت یا شاید  تجربه می‌گوید  ماد رها اگر هم نتوانند  با عروسشان رابطه خوبی د اشته باشند ، اما با همسر د خترشان به عنوان ماد رزن اغلب رابطه بهتری د ارند .

هیچ‌كس از این روابط معكوس و پیچید ه سر د ر نمی‌آورد ، اما برای همه این مثال‌ها، نمونه‌های متناقضی نیز پید ا می‌شود .

شخصیت افراد  خارج از هر نسبتی می‌تواند  د ر نحوه رابطه‌اش با سایرین موثر باشد ، بر این اساس افراد ی كه ذاتا شخصیت مثبت، قابل احترام، سازگار و مهربانی د ارند  می‌توانند  د ر هر قالب و نسبتی رابطه‌ای مثبت یا د ست‌كم معقول ایجاد  كنند .

بهترین نسبت‌ها

اگر د ر روابط خانواد گی به د نبال بهترین و مثبت‌ترین نسبت‌ها هستید  مسلما به روابط سببی می‌رسید . خارج از روابط والد ین و فرزند ان كه اغلب مثبت و نزد یك است، اما ظاهرا رابطه‌ای شیرین‌تر از این رابطه هم وجود  د ارد  چرا كه از قد یم گفته می‌شود  نوه از فرزند  هم شیرین‌تر است. بر این اساس رابطه بین پد ربزرگ‌ها و ماد ربزرگ‌ها با نوه‌ها می‌تواند  جزو بهترین روابط فامیلی محسوب شود .

علاوه بر این نسبت‌ها، معمولا عموها و د ایی‌ها هم با براد رزاد ه‌ها و خواهرزاد ه‌هایشان ارتباط گرمی د ارند . عمه‌ها و خاله‌ها نیز جزو نسبت‌های محبوب محسوب می‌شود  هر چند  كه كفه ترازو معمولا به سمت خاله‌ها سنگین‌تر است.

به روابط د یگر مانند  پسرعموها، د خترعموها، د خترد ایی‌ها، د خترخاله‌ها، پسرعمه‌ها، پسرخاله‌ها و این د ست نسبت‌ها هم كه می‌رسیم، همه چیز به نوع روابط پد رها و ماد رها منوط می‌شود . یعنی اگر خواهر و براد ری رابطه گرم و خوبی د ارند  و این رابطه بعد  از ازد واج نیز حفظ شود  و تد اوم د اشته باشد ، معمولا فرزند ان آنها د ر قالب مثلا پسرد ایی‌ها یا د خترعمه‌ها روابط خوبی را تجربه می‌كنند .

استخوان هم را د ور نمی‌ریزند 

اگر به همه ضرب‌المثل‌هایی كه د رخصوص منفی‌بود ن روابط خانواد گی وجود  د ارد ، اعتقاد  د ارید  پس لطفا یاد تان باشد  كه مثلی می‌گوید : «فامیل گوشت هم را می‌خورند ، اما استخوان هم را د ور نمی‌ریزند .»

این مثل به عمق روابط خانواد گی اشاره د ارد . پس قد ر روابط خانواد گی خود  را بد انید  و به خاطر مسائل پیش‌پا‌افتاد ه خود  را از این روابط گرم و خوب محروم نكنید .

منبع: جام جم