سالوادر مینوچین، در دهۀ 1960 از طریق كار كردن با پسران بزهكار خانواده های فقیر در مدرسه ویلتویك واقع در نیویورك ،خانواده درمانی ساختاری را بوجود آورد .مینوچین در اثر كار كردن با همكارانش در كلینیك راهنمایی كودك فیلادلفیا در دهۀ 1970 ،نظریه و كاربست خانواده درمانی ساختاری را اصلاح كرد .درمان گر با تمركز كردن روی ساختار یا سازمان خانواده ، به خانواده كمك می كند تا الگوهای كلیشه ای خود را تعدیل كند و در روابط بین اعضای خانواده باز نگری نمایید .او معتقد بود قبل از اینكه نشانه های  اعضای خانواده را بتوان كاهش داد یا برطرف كرد ، باید تغییرات ساختاری در خانواده روی دهند .در این رویكرد درمانگربیشتر كارها را انجام می دهد و درمانگر فعال است درمانگر باید از ساختار و مقررات حاكم بر خانواده خاص مطلع شود.توجه درمانگر بر اینجا و اكنون متمركز است (پروچسكا .نوركراس.ترجمه سید محمدی1385).

منبع: مشاوره خانواده