حوزه های مشاورة زناشویی و راهنمایی كودك ،كه اسلاف خانواده درمانی به شمار می آ یند ، بر این مفهوم تكیه دارند كه اختلالهای روانی به همان میزانی كه حاصل تعارض درون فردی هستند نتیجة تعارضات بین فردی نیز میباشند . درمانگر برای اجرای مداخلات اثر بخش باید به طور همزمان با زوجین یا والد و فرزند كار كند .مشاورة ازدواج ، یا اصطلاح جدید ترش ، درمان زنا شویی دقیقا چیست ؟مشاورة زناشویی به اندازة روان درمانی وارد اعماق نمی شود ، گستردگی ندارد وطولانی مدت نیست ، مشاورة زناشویی معمولا كوتاه مدت است ، می كوشد روابط آصیب دیده را مرمت كند و كم و بیش  با مسایل اینجا واینك سرو كار دارد تا با زسازی گذشته . بر خلاف روان درمانی كه به دنبال معانی درونی میگردد مشاوره ازدواج در جستجوی مسایل واقعی است وبرای تسهیل فرایند تصمیم گیری هوشیار  در زوجینی كه دچار مشكل شده اند ، راهنماییهایی را فراهم می سازدهم زمان با گسترش این دیدگاه در خلال دهة 1950  مبنی بر اینكه مشكلات از درون یك بافت ارتباطی پدیدار می شوند وهم چنین افزایش پژوهش راجع به خانواده ، رویكرد درمان زناشویی با ارایة دیدگاه سیستمی به تدریج جای گزین گرایشهای مشاورة قبلی شد . هم زمان با اینكه مشاورة زناشویی بیشتر به تغییر روابط زناشویی می پرداخت ، معلوم گردید كه با ید زوجین را در طی جلسات درمانی جمعی ملاقات كرد .جكسون (1959) برا ی توصیف موقعیتی كه زوجین (یا كل خانواده ) با درمانگر واحدی در یك اتاق و در زمانی واحد كار میكنند اصطلاح درمان جمعی را ارایه كرد.

منبع: مشاوره خانواده