در این قسمت به توجیه برای مشاوره منظم با زوج هایی که تجربه فقدان جنینی پس از آزمایش ژنتیک داند می پردازیم .این رویکرد توضیح می دهد اختیارات زوج را به عنوان یک واحد به خوبی افراد .سنجیدن ومداخله در بحرانهای هیجانی و عاطفی ، پویش های ارتباطی زوج وکاوش کردن خانواده گسترده و رابطه های سیستم بزرگتر ،مداخله حمایتی،اعتبار یابی وبهنجارسازی شکایت پیش بینی شده است .ایجاد کردن معنی برای فقدانها وساختن توجهات حمایتی در منابع اجتماعی در حال حاضر وسرمشق برای آینده لازم می ببباشد.
مراقبتهای موردی مراحل و مکانیسم های کوشش شده برای معالجه بعداز فقدان را توضیح می دهد .مشاوره منظم با زوج ها یی که تجربه فقدان جنین عد از آزمایش ژنتیک پیشنهادات در مانگران خانوده یک سیر جدید وتند در عرصه یادگیری وتمرین با جمعیتی متنوع که در حالت گذرای آسیب پذیر است .
همینطور این رویکرد زوج ها را در دوباره بدست گرفتن سیر رشدی پیشرفت آنها قادرمی کند وکالبد خانواده را در چهارراه مهم زندگی زوج جوان تقویت می کند .
زوجین نوعی ترس در سبک انرژی دهی وانرژی گیری دارند که باعث خودتردیدی جامع وغیر احساسی می شود به اصطلاح چهارچوب منجمد می گویند یعنی ترتیب وتنظیم پیکرها ی اعضای خانواده برحسب موقعیت و حالت آنها (مجسمه خانواده )است ؛ یعنی از لحاظ گرافیکی ،جنبه های ناراحت کننده ودردناک وپنهان زندگی خانوادگی نمایش داده می شود .

منبع: موفقیت