جهت گیری بین فردی، بر پایه نظریه های شخصیت و آسیب شناسی روانی هری استیک سالیون (1953) قرار دارد. سالیون میل شدید به برقراری روابط ایمن با دیگران را به عنوان پایه انگیزشی رفتار انسان می دانست. کودک رفتارهایی را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد که مورد پذیرش افراد نزدیک زندگی قرار گیرد.از طریق این فرایند است که شخصیت فرد شکل می گیرد. در زندگی بزرگسالی، ممکن است محیط به شیوه ای درک کند که همسان با گذشته اما ناهمسان با واقعیت کنونی است. سالیوان چنین ارداکات انحرافی را پاراتاکسیک نامید. برای کمک به فرد لازم است که تحریفات پاراتاکسیک شناسایی و اصلاح شوند.

یالوم و نیود اگرام (1993) با تلفیق نظریه های بین فردی، تاکید کردند که گروه درمانی فرصتی را برای تشخیص فرضیات منسوخ خود را ارتباط با دیگران را در اختیار قرار می دهد. در گروه شخصیت های متفاوتی به چشم می خورد، انواع متفاوتی از روابط وجود دارد. اعضا می تواند در مورد جنبه های مثبت و منفی این ادراکات و رفتارها بازخورد کسب می کنند. بازخورد با توجه به تجربیات اینجا و اکنون است.اعضا باید بطور عاطفی در فرایند گروه درگیر شده و به چارچوبی شناختی جهت سازماندهی تجاربشان با یکدیگر آماده شوند.

پیوند گروهی، عاملی است که به اعضای گروه این امکان می دهد که به اعضای گروه این امکان را می دهد که از دو راه به فواید شرکت در گروه پی ببرند:

1-     احساس پذیرش و تعلقی که پیوند را در بر دارد.

2-     برای همه اعضا پیوند گروهی یک نیاز و نیرو دهنده عمل سایر عوامل درمانگر خوصاً یادگیری بین شخصی است.

جهان شمولی عامل مهم دیگر است که وقتی اعضا پی ببرند که بسیاری از عواطف مشترک است که باعث می شود خطر ابراز عواطف را بپذیرند. خودافشاگری عامل مهم ضروری است که از طریق آن تصورات ناسازگارانه فرد در مورد خودش آشکار می شود. وظیفه درمانگر: کمک به اعضا که با یکدیگر احساس نزدیکی کنند، و حمایت آنها از یکدیگر را به عنوان منابعی تصور کنند که در حال حرکت به سمت اهداف گروه هستند.

وظیفه درمانگر:

1-     تشویق کردن اعضا به ماندن در اینجا و اکنون گروه

2-     پروراندن یادگیری بین شخصی از طریق تعیین موقعیت هایی برای اعضا که به یکدیگر بازخورد دهند.

3-     شکل دادن بازخورد به گونه ای که بیشترین سودمندی را در بر داشته باشد.

4-     فراهم آوردن چارچوب شناختی برای سازمان دهی به تجارب عاطفی اعضا.

رویکرد بین فردی با حیطه های شامل: بیمار سرپایی، بیمار بستری، درمان روزانه، زناشویی کاربرد دارد.

نصرت نوجوان

منبع: مشاوره و روان درمانی گروهی دکتر حسین قمری