1- پاتولوژی همبافته:   خانواده و اعضای خاصی از آن ناسازگار باقی می مانند.

2- قواعد خانوادگی:    چنانکه خانواده از قواعد خانوادگی نانوشته سرپیچی کند، آنگاه آگاهانه تصمیم می گیرد که خانواده را ترک کند و سلامت خود را حفظ کند و یا توسط اعضای دیگر به داخل الگوهای خانوادگی کشیده می شوند و رفتار پایین تر از حد مطلوبی را ادامه می دهند.

3- نظریه تجربیات درونی شده: روش تبیین روابط بین نسل ها است. افراد نوع بشر انگیزه بنیادی برای جستجوی ابژه ها یعنی افرادی که به قصد روابط دارند که از تولد آغاز می شود (فایربیرن، 1954؛ کلین، 1948).

4- انفکاک (دوپارگی): فرایند ارزیابی در پایین ترین سطح خود به شیوه های ناخودآگاهانه ای صورت می گیرد (کرنبرگ، 1976). در انفکاک، بازنمایی یا کاملاً خوب است یا کاملاً بد که نتیجه آن فرافکنی کیفیت های خوب یا بد به اشخاصی است که در درن بافت (محیط) شخص قرار دارند. از طریق انفکاک افراد توانایی پیش بینی کردن دلهره خود و حتی اشخاص مهمی که در محیط شان زندگی می کنند دارند و می توانند آنرا مهار کنند.

گردآوری کننده: نصرت نوجوان

منبع: خانواده درمانی، ساموئل گلادینگ