ریشه های مفهومی نظریه مک مستر از کارکرد خانواده (MMFF) بیش از 50 سال قبل در دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا شکل گرفت. گروهی از متخصصان بالینی و پژوهشگران زیر نظر ناتان اپستین، کار خود را با تمرکز بر دو حوزه عمده در خانواده درمانی آغاز کرد:

1-      پژوهش درباره خانواده های غیر بالینی

2-      پژوهش درباره فرایند و پیامد خانواده درمانی

منظور از خانواده درمانی غیر بالینی خانواده ای است که هیچ یک از اعضای آن به بیماری روانپزشکی مبتلا نیستند. چنین خانواده ای ممکن است سالم یا ناسالم باشد و کارکرد خانوادگی خوب یا ضعیفی داشته باشد.

این مدل که در فاصله اواسط 1950 تا دهه 1970 ابتدا در دانشگاه مک گیل و سپس در دانشگاه مک مستر همیلتون در ایالت انتاریو تدوین شد و مورد آزمایش قرار گرفت، در دانشگاه براون پراویدنس، واقع در رودآیلند، ج ایی که اپستین به آنجا نقل مکان کرد و برنامه پژوهش خانواده زا آغاز نمود،مورد اصلاح و گسترش قرار گرفت و تکمیل شد. نسخه اول بعضی از ابزارها و راهنماها (یعنی، ابزار سنجش خانواده و درمان نظام های مسئله مدار خانواده (PCSTF) که تدوین آن در مک مستر آغاز شه بود، پس از نق مکان گروه به دانشگاه براون، نهایی و آماده توزیع شد. دیگر ابزارهایی که برای سنجش کارکرد خانواده به کار می روند (مقیاس درجه بندی بالینی مک مستر  ومصاحبه ساختار یافته مک مستر از کارکرد خانواده) به طور کامل در براون تکوین یافتند. امروزه، اعضا و همکاران برنامه پژوهش خانواده، همچنان به آموزش و مطالعه این مدل ادامه می دهند، و از آن برای مقاصد بالینی و پژوهشی استفاده می کنند.

گردآوری: نصرت نوجوان

منبع: خانواده درمانی، مک مستر