خانواده درمانگر با استفاده از  تکنیک بازگشت به خانواده به فرد یا اعضای خانواده ای که با آنها کار می کند، آموزش می دهد که برای کسب شناخت بهتر از خانواده ای که در آن بزرگ شده اند، به خانه بازگردد (بوون، 1976). هدف این تکنیک، این است که با این گونه اطلاعات، افراد می توانند خودشان را مشخص و واضح تر متمایز سازند. چنین فرایندی با اشخاص اجازه می دهد که در درون تمامی بافت خانواده ای که جزئی از آن هستند، کامل تر عمل کنند.قبل از بازگشت به خانه، ممکن است، مرجعان برای حفظ آرامش خود به تمرین نیاز داشته باشند (بوون، 1976).

 

نصرت نوجوان

منبع:خانواده درمانی، ساموئل گلادینگ، فرشاد بهاری