مدل های خانواده درمانی

آموزش روان تحلیلی اپستین باعث شکل گیری تمایل شدیدی به بررسی تعامل میان شخصیت و محیط پیرامون شده است. اپستین به خاطر آموزش ییشتری که از آکرمن گرفته بود، توجه فزاینده ای به خانواده به عنوان بعد مهمی از محیط فرد معطوف داشت. جای تعجب نیست که درمانگران، خانواده را از دیدگاه های بسیار متفاوتی بررسی می کنند. حداقل سه رویکرد مفهومی مهم، پیشرفت هایی در این حوزه از خانواده درمانی را نشان می دهند و گاهی در جهت گسترش مدل بعدی بر می دارند. این رویکردها عبارتند از:

1-       مدل روان پویایی فردی

2-       مدل تعاملی

3-       مدل نظام ها

نفکر اپستین درباره این مدل ها در طی زمان تحول یافت و در جاهایی همپوشی داشت:

1-       دروه اول: الگوی روان پویایی > در این مدل خانواده درمانگران، خانواده را بعنوان پشتیبانی برای درک تعارضات روانی بیمار در نظر می گیرند. تمرکز اصلی درمان بر بیمار است و خانواده فقط به عنوان زمینه و بافتی که فرایندها و ساختارهاهای روان پویایی فردی در آن شکل می گیرند تلقی می شود.گاهی با اعضای خانواده گفتگوها و ملاقات هایی صورت می گیرد، اما همیشه فرد اساس کار است.

2-       دروه دوم: الگوی تعاملی > تعامل بین اعضای مختلف خانواده در طی جلسات درمانی مشاهده  و برای اعضای خانواده تفسیر می شود. این تعاملات معمولاً به فرایندهای درونی اعضای تعامل کننده مربوط است. فرض زیربنایی : آسیب شناسی روانی برساختار روانی بیمار و یک یا چند عضو خانواده متمرکز است. درمان بر اینجا و اکنون زوجین یعنی در حین جلسات ، و یا در فواصل بین جلسات در خانه متمرکز است.

3-       دوره سوم: مدل نظام ها > در مدل نظام ها در کار اپستین، خانواده بک نظام  باز در نظر گرفته می شود. ساختار، سازمان و الگوهای تبادلی ای که نظام خانواده را نشان می دهد. متغیرهای مهمی در تعیین رفتار اعضای خانواده هستند. تغییرات درونی و بیرونی بزر نظام خانواده و بر رفتار همه اعضای خانواده موثر است. در درمان خانواده ها از جنبه ساختاری، سازمان دهی، یا الگوهای تبادلی به اختلال درون نظام توجه می شود. فرایندهای درون روانی اعضای خانواده، در درجه دوم اهمیت قرار دارند. در این مدل، اگر متغیرهای نظام در کنار هم کارکرد خوبی داشته باشند، آنگاه رفتار فرد و همچنین فرایندهای درون روانی این افراد به طور مطلوبی تحت تاثیر قرار می گیرد.

گردآورنده: نصرت نوجوان 

 منبع: خانواده درمانی مک مستر، محسن دهقانی